Ketua dan Daftar Anggota PPKI

Ketua dan Anggota PPKI

 1. Ir. Soekarno (Ketua).
 2. Drs. Moh. Hatta (Wakil Ketua).
 3. Prof. Mr. Dr. Soepomo (anggota)
 4. KRT Radjiman Wedyodiningrat (anggota)
 5. R. P. Soeroso (anggota)
 6. Soetardjo Kartohadikoesoemo (anggota)
 7. Kiai Abdoel Wachid Hasjim (anggota)
 8. Ki Bagus Hadikusumo (anggota)
 9. Otto Iskandardinata (anggota)
 10. Abdoel Kadir (anggota)
 11. Pangeran Soerjohamidjojo (anggota)
 12. Pangeran Poerbojo (anggota)
 13. Dr. Mohammad Amir (anggota)
 14. Mr. Abdul Maghfar (anggota)
 15. Teuku Mohammad Hasan
 16. Dr. GSSJ Ratulangi (anggota)
 17. Andi Pangerang (anggota)
 18. A.A. Hamidhan (anggota)
 19. I Goesti Ketoet Poedja (anggota)
 20. Mr. Johannes Latuharhary (anggota)
 21. Drs. Yap Tjwan Bing (anggota)

Selanjutnya tanpa sepengetahuan Jepang, keanggotaan bertambah 6 yaitu:

 1. Achmad Soebardjo (Penasihat)
 2. Sajoeti Melik (anggota)
 3. Ki Hadjar Dewantara (anggota)
 4. R.A.A. Wiranatakoesoema (anggota)
 5. Kasman Singodimedjo (anggota)
 6. Iwa Koesoemasoemantri (anggota)